Pomiar wpływu inteligentnej specjalizacji na rozwój gospodarczy Małopolski – edycja 2020

Czy i w jakim stopniu polityka inteligentnej specjalizacji w województwie małopolskim przyczyniła się do rozwoju gospodarczego regionu?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w raporcie pt. „Pomiar wpływu inteligentnej specjalizacji na rozwój gospodarczy Małopolski – edycja 2020”, opracowanym na zlecenie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Raport został przygotowany przez zespół badawczy firmy LB&E.

Podstawą analizy było modelowanie ekonometryczne z wykorzystaniem danych ze statystyki publicznej, bazy międzynarodowych publikacji Scopus, danych na temat grantów przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS, danych o wartości projektów z RPO Województwa Małopolskiego i PO Inteligentny Rozwój.

Zastosowano m.in. takie metody analityczne jak:

  • analiza regresji,
  • współczynnik lokalizacji,
  • modele panelowe (w tym przestrzenne),
  • modele z efektami ustalonymi oraz efektami losowymi.

W raporcie znaleźć można analizę takich zagadnień, jak charakterystyka potencjału inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego w latach 2013-2018/2019, wpływ inteligentnej specjalizacji na rozwój gospodarczy Małopolski i jej poszczególnych powiatów i podregionów. Dokonano również interpretacji tzw. sytuacji kontrfaktycznej – oceniono, jak kształtowałby się rozwój inteligentnych specjalizacji bez środków dystrybuowanych w ramach polityki wsparcia inteligentnych specjalizacji.

W raporcie wskazano też terytorialny rozkład wartości syntetycznego indeksu potencjału gospodarczego IS, a także przeanalizowano inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego na tle innych województw Polski.

Raport dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej:

Pomiar wpływu inteligentnej specjalizacji na rozwój gospodarczy Małopolski – edycja 2020 (pełny raport w polskiej wersji językowej)

Streszczenie raportu w języku polskim

Streszczenie raportu w języku angielskim