Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2021. Edycja 12.

W 12. edycji badania zapytaliśmy mieszkańców Małopolski między innymi o:

  • kursy i szkolenia
  • zmianę zawodu i miejsca pracy,
  • przydatność wiedzy zdobytej w szkole,
  • znajomość języków obcych,
  • dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami,
  • poziom bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

 

Zwiększanie kompetencji i udział w szkoleniach

Ponad połowa Małopolan w ciągu ostatniego roku dokształcała się samodzielnie, zarówno za pomocą instruktaży oraz materiałów on-line (54%), jak i korzystając z książek i prasy branżowej (51%). Osoby nie biorące udziału w szkoleniach oraz w innych formach zwiększania kompetencji za powód podawały najczęściej brak czasu oraz przekonanie, że ich kwalifikacje są wystarczające.
Największą popularnością wśród badanych Małopolan cieszyły się szkolenia związane z działalnością zawodową – 57%. Ponad 25% ankietowanych wskazała na kursy i szkolenia hobbystyczne. Co dziesiąta osoba dokształca się w ramach kursów językowych oraz szkoleń informatyczno-programistycznych. Ponad 1/3 respondentów wskazała, że najbardziej są zainteresowani dokształcaniem w formie stacjonarnej (37%). Formy on-line wskazało 22% ankietowanych.

Zwiększanie kompetencji - infografika

Zwiększanie kompetencji – infografika

Zmiana zawodu i przebranżowienie

Niemal połowa badanych (48%) w ciągu swojego życia zawodowego zmieniała zawód na inny, przy czym zmianę wielokrotną zadeklarowało ponad 25% ankietowanych. Również duża grupa mieszkańców regionu (69%) przyznała, że w trakcie swojego życia zawodowego zmieniła miejsce pracy, przy czym aż 25% ankietowanych zmieniła je 2–3 razy, a 20% aż 4–6 razy. Motywacją dla blisko połowy Małopolan biorących udział w badaniu (49%), którzy zmienili zawód lub miejsce pracy, było uzyskanie wyższych zarobków. Doskonalenie i rozwój zawodowy były powodem podjęcia nowej pracy dla 28% badanych.

Zmiana pracy i zawodu - infografika

Zmiana pracy i zawodu – infografika

 

Znajomość języków obcych i przydatność wiedzy zdobytej w szkole

Znajomość dowolnego języka obcego w stopniu zapewniającym swobodne porozumiewanie się zadeklarowało niespełna 60% badanych Małopolan. W porównaniu z 2012 rokiem niewiele się w tej kwestii zmieniło – wówczas znajomością minimum jednego języka obcego pochwaliło się 55% mieszkańców.

Wiedza szkolna a życie - infografika

Wiedza szkolna a życie – infografika

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami w przestrzeni publicznej

Niemal 65% badanych wskazało, że przestrzeń publiczna ulega poprawie pod względem dostosowania do wymogów osób ze specjalnymi potrzebami. Dla porównania, wśród osób deklarujących, że same są osobami z niepełnosprawnościami, odpowiedzi pozytywnych było o 15 p. p. mniej. Co piąty respondent po 60. roku życia, deklarujący niepełnosprawność, twierdzi, że przestrzeń publiczna staje się coraz mniej przyjazna dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Najlepiej przystosowane do wymogów osób ze specjalnymi potrzebami w opinii Małopolan są szpitale, przychodnie i apteki, które uzyskały najwięcej ocen „5”. Niemal 20% badanych bardzo dobrze ocenia obiekty sportowo-rekreacyjne. Co dziesiąty badany badany twierdzi, że komunikacja publiczna jest w ogóle niedostosowana do wymogów osób ze specjalnymi potrzebami.

 

Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania

Ponad 75% badanych mieszkańców regionu deklaruje, że czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Najwięcej respondentów wskazało, że należy zająć się budową nowych lub poprawą jakości istniejących chodników. Wśród propozycji znalazły się również: wzrost patroli służb mundurowych oraz zwiększenie kamer monitorujących na ulicach. Mieszkańcy obszarów wiejskich częściej wskazywali na konieczność budowy nowych lub poprawy jakości istniejących chodników (57%) i poprawy oświetlenia ulic (40%).

bezpieczeństwo

Badanie telefoniczne przeprowadzono w III kwartale 2021 roku.

W badaniu wzięło udział 3 tys. respondentów, po 500 w każdym z sześciu subregionów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią RAPORTU.

***

Cykliczne Badania opinii mieszkańców Małopolski od 2012 roku przeprowadza Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego – jednostka badawcza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dane pozyskane w badaniach są pomocne w planowaniu i realizowaniu działań samorządu województwa.