Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2018 – 7. edycja

Przedstawiamy siódmą edycję badania opinii mieszkańców Małopolski, w której uwagę skoncentrowano w szczególności na zagadnieniach obejmujących: ocenę jakości życia, rozpoznawalność projektów i inicjatyw władz regionalnych Małopolski, sytuację na rynku pracy, kapitał społeczny oraz korzystanie z e-usług.

Badanie zostało przeprowadzone z uwzględnieniem zróżnicowania opinii mieszkańców w podziale na poszczególne subregiony Małopolski (z dodatkowym wyodrębnieniem miasta Krakowa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego) oraz płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania (miasto/wieś), dochód na osobę, etc.

Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski płynące z badania:

ZADOWOLENIE Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA

 • 77,8% Małopolan jest zadowolonych z jakości życia w swoich miejscowościach. Co ciekawe nastąpił wzrost pozytywnych odpowiedzi w porównaniu do roku 2012, kiedy to 62,3% Małopolan twierdziło, że żyje im się „bardzo dobrze” i „raczej dobrze”.
 • Z życia na terenach miejskich zadowolonych jest porównywalnie tyle samo Małopolan (78,6%), co z życia na terenach wiejskich (76,3%).
 • Podobnie jak przed rokiem, największe zadowolenie z jakości życia wyrazili mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (bez miasta Krakowa) – tj. 82,2% oraz miasta Krakowa (79,4%), najmniejsze natomiast – mieszkańcy subregionu tarnowskiego (74,4%).

WPŁYW DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

 • Ponad 42% Małopolan ocenia „zdecydowanie pozytywnie” i „raczej pozytywnie” działania małopolskich władz samorządowych w zakresie poprawy warunków i jakości życia społeczności regionalnej.
 • Wzrasta świadomość mieszkańców na temat zadań wykonywanych przez władze samorządowe na szczeblu regionalnym. To 82,5% w 2018 r., w stosunku do np. 73,7% (tj. niespełna ¾ badanych mieszkańców) w 2013 r.

Mapa przedstawia ocenę wpływu działalności samorządu województwa małopolskiego na poprawę jakości życia w zależności od subregionu zamieszkania


OBSZARY ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WYMAGAJĄCE WSPARCIA

 • Niemal połowa badanych Małopolan wskazała, że najważniejszymi obszarami wymagającymi wsparcia są ochrona zdrowia i opieka społeczna. Na kolejnych miejscach uplasowały się: infrastruktura drogowa (48,0% wskazań) oraz ochrona środowiska (34,0% wskazań).
 • Małopolanie najrzadziej dostrzegali potrzebę rozwoju nowych technologii i innowacji – zaledwie 13,4% wskazań. Co ciekawe, rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych i innowacji najbardziej doceniają osoby z najmłodszej grupy wiekowej (tj. 18-24 lata), osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz pracownicy najemni i osoby uczące się.

SYTUACJA NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY       

 • Pomimo polepszającej się w sposób obiektywny z roku na rok sytuacji na małopolskim rynku pracy, mniej niż połowa badanych Małopolan (tj. 47,7%) ocenia ją „bardzo dobrze” i „dobrze”.
 • Najbardziej usatysfakcjonowani z możliwości znalezienia pracy i rozwoju zawodowego są mieszkańcy miasta Krakowa (60,0%), najmniej natomiast – przedstawiciele subregionu tarnowskiego (37,0%).
 • W porównaniu z sytuacją w skali kraju, wskaźnik zatrudnienia na terenie Małopolski był wyższy o 0,5 p. p. i uplasował województwo małopolskie na piątej pozycji wśród wszystkich regionów.
 • Badano też stosunek Małopolan do zatrudniania imigrantów. Najwięcej korzyści z zatrudniania obcokrajowców na małopolskim rynku pracy dostrzegają mieszkańcy miasta Krakowa (27,0%), najwięcej zagrożeń natomiast – mieszkańcy subregionu sądeckiego (18,2%).

KAPITAŁ SPOŁECZNY     

 • Aż 93,6% Małopolan uważa, że solidarność społeczna jest istotną wartością w życiu publicznym, która buduje wspólnotę między ludźmi. Taką opinie wyraża nieco więcej kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 94,3% i 92,8%).
 • Mimo tego, Małopolanie stosunkowo rzadko angażują się w działalność organizacji pozarządowych. 62,4% z nich zadeklarowało odpowiedź „ani razu”. W dalszej kolejności znalazły się odpowiedzi: „kilka razy” (14,7%), „przynajmniej raz” (12,1%) oraz stale, regularnie (10,2%).

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE   

 • W tegorocznej edycji raportu zbadano z jakich e-usług Małopolanie korzystają najchętniej. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że są to usługi e-bankowości – aż 70,0% wskazań. W czołowej trójce usług świadczonych drogą elektroniczną znalazły się także e-płatności (np. płacenie rachunków przez Internet, korzystanie z wirtualnych kart i aplikacji płatniczych, zakup biletów on-line, etc.) – 68,4% oraz e-zakupy – 62,7%.
 • Ponadto Małopolanie korzystają też z innych form e-usług, np. w dziedzinie kultury. Niemal ¾ Małopolan w ciągu ostatniego roku wyszukiwało informacje na temat wydarzeń kulturalnych na portalach internetowych instytucji kultury (71,2%).
 • Małopolanie zainteresowani turystyką, najchętniej korzystali z informatorów turystycznych on-line dotyczących regionalnych i lokalnych atrakcji turystycznych, etc. (64,0%).
 • Prawie 60,0% ankietowanych z terenu Małopolski w ciągu ostatniego roku wyszukiwało informacje na stronach administracji samorządowej. Niemal co drugi Małopolanin pobierał ze stron urzędów formularze i wzory pism (49,1%).

Najpopularniejsze e-usługi wśród Małopolan

Wykres przedstawia najpopularniejsze e-aktywności Małopolan


W jakim stopniu Małopolanie korzystają z projektów zainicjowanych przez samorząd województwa małopolskiego z dziedziny e-usług?

 • Najwięcej, bo 10,0% respondentów deklaruje, że korzystało z projektu Wirtualne Muzea Małopolski. W dalszej kolejności odpowiedź „tak, korzystałem” najczęściej padała w przypadku inicjatywy Małopolski System Informacji Turystycznej (8,5%) oraz Mapki na apki – VeloMałopolska (6,9%).
 • Do projektów samorządu województwa małopolskiego z dziedziny e-usług należą też Małopolska Chmura Edukacyjna oraz Tele-Anioł, jednakże cieszą się one najmniejszą popularnością wśród ogółu respondentów z Małopolski.
 • Wpływ na to ma fakt, że skierowane one są do wybranych grup odbiorców. Z Małopolskiej Chmury Edukacyjnej korzystało bądź planuje korzystać najwięcej mieszkańców z najmłodszej grupy wiekowej  (tj. 18-24 lata) – 3,9%.
 • Najwięcej deklaracji co do inicjatywy Tele-Anioł padło ze strony Małopolan powyżej 60 roku życia (0,6%), a w dalszej kolejności osób w wieku 25-44 oraz 45-59 lat.Wykres przedstawiający ocenę znajomości projektów z dziedziny e-usług zainicjowanych przez samorząd województwa małopolskiego

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania oraz infografikami.