Opieka nad dziećmi do lat 3 oraz wychowanie przedszkolne dzieci w Małopolsce

dzieciZapraszamy do zapoznania się z raportem z badania na temat dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w województwie małopolskim.

Celem badania dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz stopnia upowszechniania wychowania przedszkolnego dzieci w województwie małopolskim było scharakteryzowanie uwarunkowań lokalnych i ponadlokalnych w zakresie skali deficytu usług opiekuńczo-wychowawczych, świadczonych przez placówki opieki żłobkowej oraz wychowania przedszkolnego, skierowanych do najmłodszych przedstawicieli społeczeństwa. Badanie w szczególności zostało ukierunkowane na analizę istniejącej oferty, elastyczności jednostek organizacyjnych w zakresie zaspakajania potrzeb dzieci i ich rodziców/opiekunów, np. poprzez wydłużanie godzin pracy, organizację zajęć dodatkowych, jak również diagnozowanie potrzeb dzieci niepełnosprawnych w kontekście poziomu dostosowania placówek opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego do możliwości skorzystania przez tę grupę dzieci z ich usług. Efektem badania jest niniejszy raport zawierający dokładną analizę wymaganych zjawisk oraz delimitację województwa pod względem dostępności i zakresu usług opiekuńczo-wychowawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania, a także streszczeniem w wersji polskiej i angielskiej.