Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem – raport syntetyczny

Raport syntetyczny podsumowuje główne wyniki badania „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem”, wykonanego w ramach projektu pn. „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”, którym zostało objętych 6 województw.

Podsumowaniem badań jest syntetyczna publikacja zawierające informacje na temat wszystkich województw pt. Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem.

W badaniu wzięły udział województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Celem projektu było dostarczenie informacji na temat zakresu potencjałów i barier rozwojowych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich, a także:

  • analiza potencjału rozwojowego, funkcji gospodarczych oraz barier rozwojowych miast;
  • ocena poziomu i warunków życia w miastach ze szczególnym uwzględnieniem dostępności usług publicznych i funkcjonowania instytucji publicznych;
  • określenie relacji przestrzennych ośrodków miejskich i ich dostępności komunikacyjnej;
  • wsparcie działań samorządów województw m.in. w zakresie planowania i zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie polityki miejskiej;
  • podniesienie kompetencji zespołu realizującego projekt przez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między ROT w zakresie realizacji badań, przygotowywania analiz społeczno-gospodarczych i terytorialnych oraz efektywniejszego wykorzystania istniejących narzędzi badawczych.

Badanie składało się z trzech komponentów tematycznych, zawierających raporty cząstkowe:

  • Komponent 3. Relacje przestrzenne i dostępność komunikacyjna – obejmuje określenie zasięgów oddziaływania miast (obszarów obsługi, zaplecza) i ich rangi usługowej na podstawie ciążeń transportowych. Istotnymi efektami tej części badania są wskaźniki dostępności transportowej poszczególnych ośrodków miejskich.

Projekt, który rozpoczął się w lipcu 2018 roku stanowi odpowiedź na potrzeby informacyjne Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych we wspomnianych województwach. W badaniu zastosowano wspólną dla wszystkich województw metodykę badawczą, która daje możliwość porównania wyników i analizę kontekstową.


Dla poszczególnych województw powstały też raporty metodyczne:

Raport metodyczny dla województwa małopolskiego

Raport metodyczny dla województwa pomorskiego

Raport metodyczny dla województwa kujawsko-pomorskiego

Raport metodyczny dla województwa łódzkiego

Raport metodyczny dla województwa warmisko-mazurskiego

Raport metodyczny dla województwa zachodniopomorskiego


Zapoznaj się z raportem syntetycznym Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem.